خبر


تأکید بر ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای زنان شاغل در حرفه های مختلف حسابداری، مکرر مشاهده شده است. البته لازم به ذکر است که با توجه به آزمون تی انجام شده بین دو متغیر مذکور رابطه معناداری وجود دارد؛ اما همبستگی وجود ندارد و چون در فرضیات بر تأثیر مثبت معنادار تأکید شده است (وجود همبستگی)؛ بنابراین این فرضیه رد شده و قابل قبول نیست. این به این معنی است که همبستگی این دو متغیر تصادفی نیست. همانطور که در نگاره 9 مشاهده میشود با توجه به سطح معناداری (میزان خطا) آزمون تی که 003/0 است و از 05/0 کمتر است میتوان نتیجه گرفت که فرضیه 6 دارای رابطه معناداری بین دو متغیر خود که قصد رفتاری برای استفاده از نرمافزار و استفاده حقیقی از نرمافزار است وجود دارد. یعنی قصد رفتاری برای استفاده از نرمافزار تأثیر مثبت معناداری بر استفاده حقیقی از نرمافزار دارد. همچنین با تحقیق ویبووو (2008) سازگار است که نشان داد علاقه به استفاده از فناوری تأثیر مثبت معناداری بر استفاده حقیقی از فناوری داشت. نتایج این مطالعه از تئوریهای توسعه مربوط به رفتار کاربر در پذیرش فناوری پشتیبانی میکند این مطالعه رفتار دانشجویان حسابداری استان اصفهان را در پذیرش نرم افزارهای حسابداری مورد آزمایش قرار داد.


پورزمانی و شمسی (1388) دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به اینکه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران سهمی متناسب با اقتصاد درخصوص ترکیب همگن با بخشهای واقعی اقتصاد دارد، جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین گرایشی به ادامه استفاده منظم از آنها نداشتند. در ادامه پس از تبیین روش تحقیق و مشخصات این پژوهش، دادههای گردآوریشده برای ارزیابی وضعیت شغلی زنان حسابدار در شهر زاهدان، دربارۀ پرسشهای پژوهشی مشخصی، تحلیل و بررسی میشود. در ادامه با بهترین نرم افزارهای حسابداری ۲۰۲۰ ایران و جهان آشنا میشوید. یکی از حقوق اصلی مشتریان نرم افزارهای حسابداری بنا به حوزه و صنف کاری مورد نظرشان، آشنایی با نحوه کاربری نرم افزار و امکانات آن، قبل از خرید است. البته آنها علاقهای به استفاده منظم از نرمافزارهای حسابداری نداشتند.


هزینه ی خرید بهترین نرم افزار حسابداری به صورت تقریبی چقدر است؟ مشاهده نگردید. بصورت کلی نتایج فرضیات 7 و 8 نشاندهنده نفوذ روز افزون فناوریهای جدید به رشتههای مختلف دانشگاهی از جمله حسابداری است. تمام افرادی که در سازمانهای مختلف از راههای مختلف از جمله معرفی حضوری و شبکهای شناسایی شدند و این شرایط را دارند؛ بهعنوان نمونۀ در دسترس انتخاب و برای مشارکت در این پژوهش دعوت به مصاحبه شدند. به بیان واضحتر، آنها علاوه بر اینکه کار حسابداری و پیشرفت در این حرفه برایشان مهم بوده است، ولی روابط شخصی و خانوادگی و بهویژه وظایف مادری و همسری برایشان اهمیت بیشتری داشته است و بههمین دلیل برای تغییر شغل خود و خروج از حرفۀ حسابداری تصمیم گرفتهاند و تلاش کردهاند. بهطور خلاصه میتوان این بحث را اینگونه جمعبندی کرد که از یکسو پیشرفت شغلی زنان حسابدار و از سوی دیگر رشد سازمان، مستلزم ایجاد شرایطی منعطفتر و قابل قبولتر در حرفۀ حسابداری برای زنان متخصص است. شاید این مساله منعکسکننده این نکته باشد که سهولت قابل مشاهده در نرمافزار بیشتر از سودمندی قابل مشاهده نرمافزار برای دانشجویان مورد مطالعه اهمیت داشته است. سهولت قابل مشاهده تأثیر مثبت معناداری بر تمایل استفاده از نرمافزار دارد که فرضیه 2 را تأیید میکند.


به این معنی که اگر در استفاده از نرمافزار سهولت قابل مشاهده وجود داشته باشد آنگاه دانشجو تمایل بیشتری برای استفاده از نرمافزار دارد. سودمندی قابل مشاهده تأثیر مثبت معناداری بر تمایل استفاده از نرمافزار دارد که فرضیه 3 رد میشود. مطالعات زیادی در رابطه با چگونگی تأثیر اطلاعات مالی بر قیمتهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری صورت گرفته است. سودمندی قابل مشاهده تأثیر مثبت معناداری بر قصد رفتاری در استفاده از نرمافزار دارد، که فرضیه 4 رد میشود. اگر قصد یاد گرفتن کار با نرم افزار های مالیات و بیمه را دارید حتما نرم افزار های مربوطه را از سایت های مخصوص آن دانلود کنید و اموزش های آن را فرا بگیرید و بارها و بارها تمرین کنید. این مطلب از آن جا نمود پیدا میکند که بر اساس پرسشنامه توزیع شده در بین دانشجویان این رشته، اغلب موارد آشنایی مقدماتی با نرمافزار مورد بحث در این پژوهش را داشته و حتی این آشنایی مقدماتی به مدد پیچیدگیهای شغلی و وقتگیر بودن آموزش انجام محاسبات مالی به صورت دستی، به حسابداران و حسابرسان با تجربه نیز تسری پیدا کرده است. محدودیتهایی که غالبا بین تمام پژوهشهایی که با استفاده از روش جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به انجام میرسند مشترک است، در این تحقیق نیز وجود داشت.


تعداد بازدید : 74
نوشته شده در تاريخ شنبه 21 اسفند 1400 توسط بهار
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از بلاگ یو