خبر


تأکید بر ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای زنان شاغل در حرفه های مختلف حسابداری، مکرر مشاهده شده است. البته لازم به ذکر است که با توجه به آزمون تی انجام شده بین دو متغیر مذکور رابطه معناداری وجود دارد؛ اما همبستگی وجود ندارد و چون در فرضیات بر تأثیر مثبت معنادار تأکید شده است (وجود همبستگی)؛ بنابراین این فرضیه رد شده و قابل قبول نیست. این به این معنی است که همبستگی این دو متغیر تصادفی نیست. همانطور که در نگاره 9 مشاهده میشود با توجه به سطح معناداری (میزان خطا) آزمون تی که 003/0 است و از 05/0 کمتر است میتوان نتیجه گرفت که فرضیه 6 دارای رابطه معناداری بین دو متغیر خود که قصد رفتاری برای استفاده از نرمافزار و استفاده حقیقی از نرمافزار است وجود دارد. یعنی قصد رفتاری برای استفاده از نرمافزار تأثیر مثبت معناداری بر استفاده حقیقی از نرمافزار دارد. همچنین با تحقیق ویبووو (2008) سازگار است که نشان داد علاقه به استفاده از فناوری تأثیر مثبت معناداری بر استفاده حقیقی از فناوری داشت. نتایج این مطالعه از تئوریهای توسعه مربوط به رفتار کاربر در پذیرش فناوری پشتیبانی میکند این مطالعه رفتار دانشجویان حسابداری استان اصفهان را در پذیرش نرم افزارهای حسابداری مورد آزمایش قرار داد.


پورزمانی و شمسی (1388) دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به اینکه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران سهمی متناسب با اقتصاد درخصوص ترکیب همگن با بخشهای واقعی اقتصاد دارد، جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین گرایشی به ادامه استفاده منظم از آنها نداشتند. در ادامه پس از تبیین روش تحقیق و مشخصات این پژوهش، دادههای گردآوریشده برای ارزیابی وضعیت شغلی زنان حسابدار در شهر زاهدان، دربارۀ پرسشهای پژوهشی مشخصی، تحلیل و بررسی میشود. در ادامه با بهترین نرم افزارهای حسابداری ۲۰۲۰ ایران و جهان آشنا میشوید. یکی از حقوق اصلی مشتریان نرم افزارهای حسابداری بنا به حوزه و صنف کاری مورد نظرشان، آشنایی با نحوه کاربری نرم افزار و امکانات آن، قبل از خرید است. البته آنها علاقهای به استفاده منظم از نرمافزارهای حسابداری نداشتند.


هزینه ی خرید بهترین نرم افزار حسابداری به صورت تقریبی چقدر است؟ مشاهده نگردید. بصورت کلی نتایج فرضیات 7 و 8 نشاندهنده نفوذ روز افزون فناوریهای جدید به رشتههای مختلف دانشگاهی از جمله حسابداری است. تمام افرادی که در سازمانهای مختلف از راههای مختلف از جمله معرفی حضوری و شبکهای شناسایی شدند و این شرایط را دارند؛ بهعنوان نمونۀ در دسترس انتخاب و برای مشارکت در این پژوهش دعوت به مصاحبه شدند. به بیان واضحتر، آنها علاوه بر اینکه کار حسابداری و پیشرفت در این حرفه برایشان مهم بوده است، ولی روابط شخصی و خانوادگی و بهویژه وظایف مادری و همسری برایشان اهمیت بیشتری داشته است و بههمین دلیل برای تغییر شغل خود و خروج از حرفۀ حسابداری تصمیم گرفتهاند و تلاش کردهاند. بهطور خلاصه میتوان این بحث را اینگونه جمعبندی کرد که از یکسو پیشرفت شغلی زنان حسابدار و از سوی دیگر رشد سازمان، مستلزم ایجاد شرایطی منعطفتر و قابل قبولتر در حرفۀ حسابداری برای زنان متخصص است. شاید این مساله منعکسکننده این نکته باشد که سهولت قابل مشاهده در نرمافزار بیشتر از سودمندی قابل مشاهده نرمافزار برای دانشجویان مورد مطالعه اهمیت داشته است. سهولت قابل مشاهده تأثیر مثبت معناداری بر تمایل استفاده از نرمافزار دارد که فرضیه 2 را تأیید میکند.


به این معنی که اگر در استفاده از نرمافزار سهولت قابل مشاهده وجود داشته باشد آنگاه دانشجو تمایل بیشتری برای استفاده از نرمافزار دارد. سودمندی قابل مشاهده تأثیر مثبت معناداری بر تمایل استفاده از نرمافزار دارد که فرضیه 3 رد میشود. مطالعات زیادی در رابطه با چگونگی تأثیر اطلاعات مالی بر قیمتهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری صورت گرفته است. سودمندی قابل مشاهده تأثیر مثبت معناداری بر قصد رفتاری در استفاده از نرمافزار دارد، که فرضیه 4 رد میشود. اگر قصد یاد گرفتن کار با نرم افزار های مالیات و بیمه را دارید حتما نرم افزار های مربوطه را از سایت های مخصوص آن دانلود کنید و اموزش های آن را فرا بگیرید و بارها و بارها تمرین کنید. این مطلب از آن جا نمود پیدا میکند که بر اساس پرسشنامه توزیع شده در بین دانشجویان این رشته، اغلب موارد آشنایی مقدماتی با نرمافزار مورد بحث در این پژوهش را داشته و حتی این آشنایی مقدماتی به مدد پیچیدگیهای شغلی و وقتگیر بودن آموزش انجام محاسبات مالی به صورت دستی، به حسابداران و حسابرسان با تجربه نیز تسری پیدا کرده است. محدودیتهایی که غالبا بین تمام پژوهشهایی که با استفاده از روش جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به انجام میرسند مشترک است، در این تحقیق نیز وجود داشت.


تعداد بازدید : 143
نوشته شده در تاريخ شنبه 21 اسفند 1400 توسط بهار

همایون حائری در سفر به اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در تعرفه برق مصرفی خانوارها در سال آینده افزایشی اعمال نمی‌شود اما قرار است یارانه‌هایی که به بخش خانگی اختصاص می‌یابد به صورت عادلانه محاسبه شده و این یارانه به مشترکان کم مصرف بهینه مصرف‌کننده اختصاص پیدا کند.

وی تصریح کرد: تقسیم عادلانه یارانه‌های بخش برق در تعرفه سال آینده مورد توجه قرار می‌گیرد به گونه‌ای که مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، از این یارانه‌ها بیشتر بهره‌مند خواهند شد.

معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در تلاش است تا خانوارها سطح الگوی مصرف انرژی را مراعات کنند تا یک مشترک خانگی با حفظ رفاه و رفع نیاز خود بتواند از برق بهره‌مند شود.

حائری افزود: مشترکانی که بالاتر از الگوی مصرف انرژی برق مصرف کنند، یارانه کمتری گرفته و یا برای پرمصرف‌ها قطع یارانه هدف‌گذاری شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: امیدواریم خانوارهایی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند کمترین دغدغه در این زمینه داشته باشند.

حائری در مورد تأمین سوخت دوم نیروگاه‌ها نیز اضافه کرد: با همکاری مناسب وزارت نفت و نیرو به موقع شاهد تأمین سوخت دوم و جایگزین نیروگاه‌ها هستیم تا در زمستان برای تولید برق مشکلی نداشته باشند.

وی بیان کرد: به اندازه کافی در نیروگاه‌ها ذخیره سوخت جایگزین و دوم انجام شده و تمام نیروگاه‌ها در صورت قطع برق مشکلی از لحاظ فعالیت نخواهند داشت.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: تلاش وزارت نیرو بر این است تا هم اکنون با برنامه‌ریزی‌هایی که آغاز کرده، سعی می‌کند تا قطعی برق در تابستان سال آینده نداشته باشیم و با ورود نیروگاه‌های در حال تکمیل به مدار مشکل احتمالی نیز به سرعت رفع شود.


تعداد بازدید : 83
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1400 توسط بهار


برای این که بتوانید نمایندگی‌هاست را دریافت کنید شما نیاز به چند فاکتور اساسی خواهید داشت. نخستین آن‌ها نمایندگی فروشی قابل‌اعتماد است. این نمایندگی‌ها معمولاً یا خودشان دیتاسنتر خواهند داشت و یا نمایندگی شرکت دیگری هستند، به‌هرحال می‌توانند به شما سطوح مختلف اکانت‌های فروش‌هاست را ارائه دهند. این یوزرها می‌توانند ریسلر، مستر ریسلر، آلفا و سوپر آلفا باشند.

پس به‌عنوان کسی که قصد دریافت نمایندگی‌هاست را دارد لازم است که به دنبال شرکت میزبانی وب باشید. بهتر است سرویس‌دهنده‌ای را انتخاب کنید که هم از دیتاسنتری معتبر استفاده می‌کند و هم شناخته شده است. قیمت‌گذاری این سرویس‌دهنده‌ها نیز در نهایت روی میزان سود و زیان شما تأثیر خواهد گذاشت. در مرحله بعدی هر کدام از این دیتاسنترها و مراکز فروش و ارائه نمایندگی‌هاست، بر اساس سیاست‌های خود به شما بسته‌های نمایندگی با سطوح مختلف ارائه می‌دهند. برخی از آن‌ها سطح ریسلری و برخی دیگر نیز سطوح بالاتر را عرضه می‌کنند و البته حق کمیسیون و نمایندگی هر کدام از آن‌ها و میزان محاسبه سود فروش متفاوت است.

برای گرفتن نمایندگی فروش‌هاست چه کنیم؟

برای گرفتن میزبانی وب یکی از نمایندگی‌های فروش را انتخاب و به صفحه ثبت نمایندگی و میزبانی وب مراجعه کنید. در این بخش، پلن‌ها و سرویس‌هایی برای شما در نظر گرفته می‌شود که می‌توانید بر اساس آن تعداد سرویس‌های فعال، امکان فروش بر اساس حجم، پهنای باند، تعداد دامنه ثبت و تمدید دامنه و هر چیز دیگری را انتخاب کنید. البته این سرویس‌دهنده‌های فروش هاستینگ هستند که تعیین می‌کنند چه پلنی را به‌عنوان نمایندگی و ریسلری باید در دسترس نمایندگان قرار دهند. شما برای خرید این پلن‌ها نیاز به شارژ موجود خواهید داشت. معمولاً سقفی برای اعتبار نمایندگی‌هاست در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت همان‌طور که گفتیم بسته به سیاست‌های شرکت‌ها، اکانت‌های ریسلر، مستر ریسلر، آلفا و سوپر آلفا در دسترس شما قرار خواهد گرفت. تمامی این یوزرها برای دسترسی به کنترل پنل دایرکت ادمین، پلسک و سی پنل هستند. به‌واسطه آن‌ها شما می‌توانید اکانت‌های هاست و میزبانی وب بسازید و یا حتی به دیگران دسترسی بدهید.

پس از این که وب‌سایت مرجع برای خرید نمایندگی را یافتید، لازم است که وب‌سایتی با دامنه اختصاصی راه‌اندازی کنید. در این مرحله پس از این که آدرس سایت و مشخصات آن را ثبت کردید، از شما مدارک هویتی نظیر: کارت شناسایی، گواهی احراز شخصیت حقوقی و حقیقی، مدرک تحصیلی در صورت نیاز و... دریافت می‌شود.

آیا افزایش درآمد با خرید هاست نمایندگی امکان پذیر است؟

راه‌اندازی سایت فروش‌هاست

به‌هرحال شما مسئول فروش و نماینده یک سرویس‌دهنده میزبانی و دیتاسنتر هستید. معمولاً هم می‌توانید به‌عنوان شخصیت حقیقی و هم هلدینگ و سایت فعالیت کنید. شما مسئول هستید که بسته به حجم پهنای باندی که در دسترس شما قرار گرفته است فروش داشته باشید و برای این کار نیاز به سایتی سریع، بهینه، پربازدید، محبوب در گوگل و شناخته شده در رنک خواهید داشت.

معمولاً پس از انجام پروسه احراز هویت شما و در اختیار قرارگرفتن اطلاعات کاربری در قالب یک ایمیل، می‌توانید وارد پنل مدیریت ریسلری خود شوید، سرویس‌های فعال، دامنه‌ها، پرداختی‌ها، بخش تیکت و پشتیبانی را بررسی کنید و وب‌سایت‌ها و دامین‌هایی که از شما سرویس می‌گیرند را به طور کامل مانیتور کنید.


تعداد بازدید : 1017
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 دی 1400 توسط بهار

هانتر آبپاش روتیتور MP Rotator چندین جریان چرخشی آب با سرعت کم از خود ساطع می کند، که آب کمتری مصرف کند. همان طور که در بالا هم به آن اشاره شد زمانی از این سیستم استفاده می شود که بخواهیم میزان آب بسیار کمی استفاده کنیم و از طرفی هم بخواهیم عملیات مربوط به نظافت و شست و شو را سرعت بخشیم. در سال 1963 نخستین کارواش دروازه ای دستی عمل کننده با فشار ایستوبال تولید گردید. در برخی موارد ، با ایجاد کانال پلاستیکی هوای گرم بر روی سطح سالن و یا بالای سر پرنده ، اقدام به تولید رطوبت می کردند. موتورهای که در کارواشهای خانگی مورد استفاده قرار میگیرند به دو صورت ذغالی و دینامی هستند. کارواشهای لوکس ارزانقیمتتر از این کم نیستند. این دستگاه در صنایع مختلف و در بخش های زیادی از زندگی ما کاربرد دارد. اینترپمپ در حال حاضر بزرگترین سازنده ی پمپ های کارواش فشار قوی می باشد. در کارواش های نیمه صنعتی و صنعتی از انواع مدلهای پمپ پیستونی استفاده میشود. لوازم مورد استفاده در کارواش. برای راه اندازی کارواش چه لوازمی مورد نیاز است؟

مقدمات راه اندازی کارواش سنتی و تجهیزات لوازم مورد نیاز. که با توجه به نیاز کاربرد و همچنین سختی آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. تجهیزات نام برده شده علاوه بر توانایی کارکرد به منظور یک کارواش حرفه ای می تواند به منظور استفاده امشاع در مجتمع های تجاری و یا مسکونی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه اطلاعات سری WML ارائه شده است. کارواش سنتی مرکزی است که باید در آن یک سری لوازم کاری موجود باشد تا بتوان با استفاده از آنها کار شست و شوی خودروها را انجام داد. کارواش بخار یک روش جدید برای تمیزکاری و شستشوی ماشین ها و خودروها است که علاوه بر کاهش بسیار چشمگیر در مصرف آب سبب ایجاد توامندی های جدید در امور کارواش نیز شده است لذا آشنایی با نکاتی درباره ی تجهیزات کارواش بخار حائز اهمیت است. طبیعی است که اگر هم محوری در پمپ ، موتور و شاسی رعایت نشود، پمپ بازدهی مورد نظر و مناسب را نخواهد داشت. پمپ کارواش صنعتی مدل lw3016s با فشار 110 بار با دبی خروجی 11/2 لیتر در دقیقه و و صنعتی است که به طور معمول از پمپ 100 بار ، پمپ 150 بار و پمپ 200 بار کارواش استفاده می شود.

خرید تجهیزات کارواش ها انواع تجهیزات مورد نیاز در کارواش. تجهیزات مورد نیاز در کارواش ها. اخذ ویزای کار انگلیس، مهاجرت کاری انگلستان، شرایط ویزای کار انگلیس (Tier 2 visa)، ویزای کار از طریق پیشنهاد کاری در انگلستان، مدارک مورد نیاز اخذ ویزای انگلیس. امکان برنامه ریزی در این دستگاه از 1 ثانیه تا 24 ساعت متغیر و قابل تنظیم است. البته نازل های سوزنی با زاویه صفر درجه نیز در دسترس هستند که کاربرد های تخصصی خود را دارند. این پمپ ها را می توان به صورت طبقاتی روی همدیگر سوار کرد تا قدرت پمپاژ آب بالاتر و ارتفاعی که آب به آن صعود میکند را افزایش داد. یک نمونه از این دستگاه که توسط ایران پمپ عرضه شده است. انتخاب شعاع پاشش بیشتر از این مقدار باعث جریان یافتن آب روی خاک و رواناب شده و شعاع پاشش کمتر از 15 متر هم باعث غیر یکنواختی و عدم آبیاری کافی به گیاهان می شود. ارتفاع ابپاش در حالت کلی 28 سانتی متر و ارتفاع بیرون آمده آن 8 سانتی متر است. دستگاه تصفیه هوا وین ایر مدل ap1101 ، هوا را در چهار مرحله تصفیه میکند.

توضیحات. دستگاه تصفیه هوا وین ایر مدل ap1101. تجهیزات مورد نیاز در کارواش ها شامل تمامی ابزارها و دستگاه هایی است که برای شستشوی یک خودرو مورد استفاده قرار گیرد و به نوع کارواش بستگی که به صورت دستی و یا اتوماتیک باشد.هر کارواش بسته به نوع و مدل خود نیازمند مواد شوینده کارواشی مخصوص می باشد. شلنگ کارواش: شلنگ کارواش در افزایش راندمان و آبدهی دستگاه تاثیر عمده ای دارد. قطر کوچک شده و کاور پلاستیکی آن به گونه ای است که برای پیست های اسب سواری، زمین فوتبال، زمین های چمن، مکان های ورزشی و پارک ها گزینه مناسبی است. در هنگام استفاده از کارواش بخار استفاده از نازل (گان) مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این زمان تجهیزات متفاوتی نیز برای گاراژها و کارگاهها تولید میشدند. ژنراتور استامفورد انگلستان توان 530 کاوا جز محصولات شرکت استامفورد انگلستان از اولین تولید کننده های ژنراتور با قدرت 10 الی 300 کاوا است. از سوی دیگر کارواش صنعتی های آب سرد با توانایی پاشش اب حداکثر تا دمای 60 درجه ، در شستشوی اتومبیل ها ، نمای ساختمان ها و فضا های داخلی و تاسیسات کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند. اگر شما نیز به توجه به کارکرد و مزایای استفاده از این سیستم به دنبال خرید یکی از بهترین و باکیفیت ترین این محصول هستید می توانید از همین وب سایت پیش روی خود یکی از بهترین و بی نظیرترین آن ر با توجه به مشخصات فنی آن انتخاب نموده و در سبد خرید خودتان قرار دهید.

منبع: مه پاش


تعداد بازدید : 79
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 19 ارديبهشت 1400 توسط بهار

داروهای امروزی از طریق فرایندهای شیمیایی تهیه و تولید می شود لذا مواد اولیه های مختلفی برای تولید دارو استفاده می شود. داروها می توانند در شرایط استاندارد دما و فشار یا در سه حالت گاز مثل نیتروزاکسید ، مایع مثل لیدوکایین و جامد مثل آسپرین موجود باشند. در این فرآورده ها با استفاده از الکل سبب حل شدن موادی می شوند که در آب نامحلول یا کم محلول و در الکل محلول می باشند. کرم ها فرآورده های موضعی یا استعمالی هستند که ماده دارویی در پایه ای که به دو صورت آب در روغن و روغن در آب وجود دارد، وارد میشود. شربت ها فرآورده های مایع تغلیظ شده حاوی شکر و یا مواد جانشین شونده آن نظیر دکستروز، سوربیتول، گلیسیرین، ساخارین و هیدروکسی اتیل سلولز می باشند. وی با تاکید بر برون سپاری بخشی از این فرایند تاکید کرد: یکی دیگر از چالشهای افزایش قیمت توجیه آن برای بعضی مسئولان و نمایندگان مجلس است که با فرآیند تولید آشنا نیستند، در حالیکه قیمت دلاری بعضی داروها کاهش پیدا کرده است، به دلیل نیمایی شدن ارز، افزایش قیمت ریالی را در نظر میگیرند.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در حال حاضر مشخصا شاهدیم که شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی برای کار با ایران تحت فشار هستند. سوییفت یکی از آخرین ابزارهای جمهوری اسلامی برای ادامه تجارت در سطح بینالمللی است که از این طریق از جمله اقدام به خرید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی میکند. قرار بر این است در سال آینده ۱۸۰ محصول و مواد اولیه داروسازی دیگر در کشور تولید شود که منجر به ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی دیگر خواهد شد. فعالیت شرکت ارسطو به عنوان یکی از زیرمجموعههای داروسازی آوه سینا ۲۳ سال پیش به عنوان اولین شرکت خصوصی در ایران جهت تولید مواد موثره دارویی آغاز شد و طی این مدت موفق به صادرات محصولات به کانادا شد این شرکت در سال ۹۵ موفق به اخذ ثبت اختراع بین المللی در زمینه روش های بهینه تولید مواد موثره دارویی ضدسرطان شد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، در مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستان و ارتباط تصویری رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از سه محصول دارویی تولید ایران در ساوه رونمایی شد. به گزارش برنا؛ فرامرز اختراعی رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در گفتگو با برنامه «تهران ما سلامت» رادیوتهران با اعلام این که تا به امروز سیاست گذاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ، واکسیناسیون در کشوربه صورت رایگان بوده است و قرار هم نیست هزینه ای دریافت شود گفت: اما ممکن است متناسب با توان مالی دولت، تغییراتی در این خصوص رخ دهد.

این شرکت در حال حاضر دارای ۵ پروانه داروهای خاص،4 پروانه داروهای مکمل و 45 پروانه داروهای عمومی از وزارت بهداشت است. محمدرضا شانه ساز روز سه شنبه در نشست خبری نمایشگاه فارمکس در محل سازمان غذا و دارو افزود: در شرایطی به این توسعه دست یافتیم که دشمنان ایران با تحریم و سم پاشی به منظور نا امید کردن مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و توپخانه های رسانه ای آنان مدام در حال شلیک علیه امید مردم است. در یک کلام اگر بخواهیم انتظار صنعت از مسئولان را بیان کنیم، این است که تدابیری اندیشیده شود که قیمت تمام شده کالا در ایران مقرون به صرفه و قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد و فشارهای وارده بر صنعت را کم کند. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از فارمانیوز، طبق یکی از بندهای برخی مطالب کلی منتشر شده برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران و چین، زمینه های مشترک همکاری توسعه، سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی در حوزه داروسازی مطرح گردیده است. اکنون تولید داخلی این میزان از مواد اولیه داروسازی به نوعی تضمین شده است و به همیت دلیل ضریب امنیت دارویی کشور بالاتر رفته و در این زمینه به سمت خودکفایی در حرکت هستیم.

از موادی نظیر کاغذ، کتان، ابریشم و یا پلاستیک می توان به عنوان زمینه استفاده کرد. این مواد همراه با امكانات تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری هستند. سرمها جز مواد دارویی هستند که دارای ترکیبات متفاوت بوده و هرکدام از آنها برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. این فرآورده های یکبار مصرف بوده و هنگامی که سر آمپول باز شود می بایست مصرف گردد و نمیتوان آنها را برای استفاده مجدد نگهداری نمود. آمپول ها ظروف شیشه ای هستند که جهت نگهداری داروهای تزریقی به کار می روند. لوسیون به شکل مایع است و برای استعمال خارجی روی پوست به کار می رود. بالک های دارویی یا به عنوان مواد اولیه در ساختن بعضی از داروها به کار می روند یا خود در بسته بندی های کوچک آماده توزیع می باشند و یا اینکه در بسته های بزرگ در مراکز درمانی توزیع شده و به تدریج به مصرف می رسند.

مواد اولیه دارویی : https://irchem.ir/pharmaceutical/


تعداد بازدید : 93
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400 توسط بهار
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از بلاگ یو
ساخت وبلاگ جدید رایگان خرید بک لینک از همه بلاگ
بستن تبلیغات [X]